Video Present

 

Services Overview

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยสู่ความเชี่ยวชาญ ตามแนวการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21” เพื่อสร้างเครือข่ายครู สังคมศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ให้ไปสู่ความเชี่ยวชาญ และสามารถนำกระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Contact US

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Website:  www.social-ed.kku.ac.th
Telephone:  0942843135
Facebook:  Seminar.SocED.KKU
E-mail: eyeroro@hotmail.com